لحظه ی تنهایی لحظه ای تكراری
لحظه ی خواستن اما نگرفتن
لحظه ی تنها راه رسیدن, رفتن
لحظه ی تنها پیروزی, شكست
لحظه ی تنها خوشحالی, غم
لحظه ی تنها زندگی, مرگ
لحظه ی تنها انتخاب, سكوت
لحظه ی تنها امید, خاطره
لحظه ی تنها قضاوت  نابرابری
در همین لحظه ی سرد  باید بود تا دفتر لحظه ی من ورق بخورد شاید لحظه ای باشد كه من از آن بی خبرم