خیلی نزدیك مهم نیست چقدر اما دست نیافتنی
مهم نسیت چقدر تلاش میكنی مهم نیست چطوری شروع میشه
مهم نیست كی هستی
ممكنه زیر بارون باشی اما خیس نشی
ممكنه تو آینه نگاه كنی ولی كسی را نبینی

همه چیز احمقانه

سرنوشت مثل پتك میخوره تو كله تو