و شروع .... اگر تمام لحظات را جمع كنیم اینطوری میشه: شروع شروع شروع پایان پایان شروع پایان شروع شروع شروع شروع شروع و هیچ پایانی تا پایااااان.