عجب جایه زیبایی با چه آدم هایه زیبایی زندگی میکنم
زیبایی که زشت تر از هرچه بدیست
و آنوقت باید ترسید که زیبا را معنی کرد
و آنوقت باید ترسید که زنجیر اعتقاد برگردن همه آویخته شود
و آنوقت باید ترسید که اعتقاد داشته باشند و اعتقاد به اعتقاد داشته باشند!
عجب جایه زیبایی زندگی میکنم
آدم ها فکر میکنند و نابود میکنند!
و باید ترسید وقتی که فکر کنند و مطمیین میشوند
نابود میکنند واقعا نابود میکنند
در داستان ها هم اینهمه زیبایی ندیده بودم
اینجا واقعا زیباست
و زیبایی معنی دارد
هرچه تو میخواهی که دیگران نمیخواهند