حتی وقتی که منتظر بهترین نیستی و یکی مونده به اونو بدست میاری ناراحتی که چرا خودشو بدست نیاوردی این یعنی یه آدم !