مثل اینکه اولین راه این بود و آخرین راهم همینه ... بزار تنها باشم
برای من خیلی ها وجود داشتند ولی حتی بیشتر از یه وجود خالی هم نشدند
مثل شمع بودن هرچند بعضیاشون بزرگ اما با یه فوت خاموش شدن