خوب اینجا یه مصاحبه براتون گذاشتم از آقا مجتبی مجرد فردی که میگه فقط پسر ها را عشق است خیلی با دوستاش حال میکنه سعی میکنه همه وقتش را با دوستاش بگذرونه تو یه کارگاه کار می کنه و....
مصاحبه در ادامه مطلب..

SD 7: chand salete?

Mojtaba: 23

SD 7: chekarei?

SD 7: kaar dari?

Mojtaba: tarash kar

Mojtaba: are

Mojtaba: milang tarasham

SD 7: chand vaghte?

Mojtaba: 5sale

SD 7: tahsil to koja dari?

SD 7: madrak

Mojtaba: foghe diplom

Mojtaba: pc

Mojtaba: rshteye brname nevisi

SD 7: to reshtat kaar giret nayamad?

SD 7: ya msalan marboot behesh?

SD 7: computer

Mojtaba: are

Mojtaba: kar pida naklardam

Mojtaba: hame ja gharar dadiye

Mojtaba: har 2 mah mindakhtan biron

Mojtaba: akhar familemon

Mojtaba: kar gah dare

Mojtaba: tarash akriii

SD 7: cheghadr migiri to tarash kari?

Mojtaba: 450

ادامه مصاحبه را میتونید به صورت فایل بگیرید!...

آقا مجتبی مجرد