آرزو میکنم ...
لحظه های زیبارا
خاطرات زمستان را
و آنچه که میخواهم را

آرزو کردن را دوست دارم
هرچه دارم آرزوست
هر که میخواهم آرزوست

آرزو را فراموش نمیکنم
نفس میکشم تا به آرزو برسم
میروم هرجا در حالی که در پی آرزو هستم

هرگز نمیمرم
چون آرزو دارم من
آرزوی من خود من هر چه که میخواهم من....

آرزو میکنم
که هرگز آرزو هایم نمیرند....